Search Engine Marketing

Search engine advertising (SEA)

สำหรับประเทศไทยนั้น กูเกิลได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเข้ามาถึงเรื่องการสืบค้นออนไลน์ มากกว่า 95% ของยอดผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต สืบค้นจากกูเกิล รวมถึงการสืบค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อกลุ่มผู้ใช้บริการต้องการค้นหาข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์

Search Engine Advertising (SEA) ไม่ได้มีเฉพาะแค่เพียงกูเกิลเท่านั้น ยังมีผู้ให้บริการอื่นๆ อีกด้วย โดยการสืบค้นจาก Keyword ก็สามารถค้นหาจากเวปไซด์อื่นๆ ได้ ซึ่งถือว่าเป็น SEA เหมือนกัน

เราทำอะไรได้บ้าง

SEA เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับช่องทางการทำสื่อโฆษณาดิจิตอล เพราะว่ามันส่งผลดีและมีความชัดเจนต่อแคมเปญ แต่อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายและควบคุมงบประมาณ เมื่อเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร SEA ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มยอดของกลุ่มผู้เข้าชมหรือยอด Visitor ที่เข้าชมเวปไซด์

อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง SEA นั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องก้าวทันเทคโนโลยีดังกล่าวตลอดเวลา และเพื่อสร้างสรรค์แคมเปญของคุณให้ได้ทั้ง Adgroup & Keyword Structure

ก่อนที่เราจะเริ่มนั้น เราทำการวิเคราะห์ Keyword เพื่อคัดแยกว่า Keyword ไหน ที่ใช้อยู่อย่างทั่วไป แล้วเราจะแข่งขันด้วยกลยุทธ์อะไร อย่างไร เมื่อมีการเริ่มต้นของแคมเปญออนไลน์ ทางกรีน-ไวด์ มาร์เก็ตติ้งจะมีการจัดทำสรุปรายงานผลประจำสัปดาห์ ทั้งในเรื่องต้นทุน ยอดการเข้าชมและความคุ้นค่าของการลงทุน เราประเมินผลต่างๆ จากผลการประกอบการรายวัน

นอกจากทางทำงานร่วมกันกับ GOOGLE, Yahoo & Bing แล้ว ผู้เชี่ยวชาญของเราเองยังช่วยลูกค้าในการทำแคมเปญกับรูปแบบอื่นๆ ด้วยอาทิเช่น GOOGLE SHOPPING เป็นต้น